Opintojen sisältö

Tarjoamme 60 opintopistettä ensiluokkaista ammattikorkeakoulutasoista opetusta, jonka opetussuunnitelman löydät tältä sivulta.

cubes-677092_1280.png
 

Miten opinnot rakentuvat?

Code Planetin perusopinnot koostuvat kolmesta moduulista, jotka voi suorittaa joko opettajan antaman aikataulun mukaan tai omaan tahtiin. Ura- ja opintovalmennus kulkee opiskelun mukana koko opinto-ohjelman ajan. Moduulien sisällöt aukeavat opiskelijoille mainittuina päivämäärinä.

 1. Ensimmäisessä moduulissa opiskellaan matematiikkaa, C#-ohjelmointikieltä sekä 2D-pelien tekemisen perusteet.

 2. Seuraavassa moduulissa jatketaan 3D-pelien rakentamiseen, C++-ohjelmointikieleen sekä pelifysiikkaan.

 3. Viimeisessä jaksossa oppilaat tutustuvat erilaisiin pelialustoihin ja pelinkehittämisen teoriaan sekä SQL-kieleen.

Kurssin aikana opiskellaan lisäksi virkamieskieliä ja verkostoidutaan pelialan ammattilaisten kanssa esimerkiksi alan tapahtumien ja pelianalyysien kautta. Pelikehityksen ja ohjelmoinnin koulutusohjelma alkaa taas ensi syksynä. Ilmoittaudu mukaan täällä!


Code Planetin opetussuunnitelma

+ Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on avoinna. Voit hypätä mukaan koulutusohjelmaan myös kesken lukuvuoden, sillä viikkosessioiden tallenteet ja opetusmateriaalit ovat käytettävissäsi koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautumisen jälkeen soitamme sinulle, jotta voimme kartoittaa odotuksesi ja tavoitteesi tulevalle lukuvuodelle. Tervetuloa mukaan!

+ Aloitusjakso

Aluksi pääset tutustumaan Code Planetin opiskelijoihin ja tutoreihin. Saat tunnukset digitaaliseen oppimisympäristöön, jossa voit jo aloittaa kurssien opiskelun. Autamme sinua myös opiskelutekniikan haltuun otossa, jotta pääset heti tiiviisti mukaan opintoihin. Lähetämme sinulle sähköpostia, kun ensimmäinen moduuli aukeaa.

 • Ensimmäinen viikkosessio
  • Viopen alustan käytön aloittaminen ja opiskelukäytäntöjen läpikäynti.
 • Lähtötasotesti matematiikasta ja äidinkielestä
  • Varmistamme riittävän lähtötason, jotta oppilas voi menestyä opinnoissaan.
 • Kertausmateriaali
  • Jos lähtötasotestien perusteella kertaamisesta on hyötyä, oppilas osallistuu matematiikan ja äidinkielen kertauskurssille.
 • Opiskelutekniikka
  • Itseohjautuvuuden ja kurssimateriaalin opiskelun ABC.

+ Moduuli 1 (20 ECTS)

Koulutusohjelman ensimmäisessä osassa harjoitat osaamistasi pelien tekemisessä ja ohjelmoinnissa sekä osallistut kurssien viikkosessioihin digitaalisella alustalla.

 • Henkilökohtaisen ura- ja opintovalmennuksen aloitus
  • Tapaamiset ura- ja opintomentorien kanssa.
 • 2D peligrafiikka
  • Johdatus 2D peligrafiikan perusteisiin ja työkaluihin.
 • 2D pelikehitys
  • Opiskelija hallitsee pelisuunnittelun teorian ja ymmärtää pelisuunnittelun perusperiaatteet. Hän osaa analysoida pelejä, tuottaa peli-ideoita, tuottaa pelikonseptin ja alustavan pelisuunnitelman.
 • Matematiikka 1 (mahdollisuus aloittaa jo kurssin alkaessa)
  • Algebrakurssi.
 • Englanti
  • Opiskelija oppii alansa keskeisimpien aihealueiden sanaston ja osaa soveltaa sitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija harjaantuu käyttämään aktiivisesti englannin kieltä kirjallisesti ja suullisesti työelämän ja erikoisalansa vaatimissa tilanteissa. Kurssin tehtävät integroidaan soveltuvin osin substanssiaineisiin.
 • C# -ohjelmointikieli
  • Opiskelija oppii C#-ohjelmointikielen perusteet ja käyttökohteet.
 • Yritysprojektityön aloittaminen
  • Opiskelija aloittaa projektin, jossa hän analysoi pelejä ja luo kontakteja yritysmaailmaan.
 • Game Expo -messut

+ Moduuli 2 (20 ECTS)

Opit kehittämään 3D-pelejä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ja osallistut yhteiseen tiimipäivään.

 • Henkilökohtainen ura- ja opintovalmennus
  • Mentorien antamia tehtäviä ja opintojen edistymisen seuranta
 • 7.-31.1. 3D-peliprojekti tiimissä tai itsenäinen projekti
  • Opiskelija oppii perusteet 3D-pelisuunnittelusta ja -grafiikasta. Hän tuottaa yksinkertaisen 3D-pelin joko osana tuotantotiimiä tai itsenäisesti.
 • GameJam -tapahtuma
  • Osana 3D-projektia opiskelija osallistuu tapahtumaan yhdessä ryhmänsä kanssa.
 • Matematiika 2
  • Vektorit ja matriisit.
 • Ruotsi
  • Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.
 • C++ -ohjelmointikieli
  • Opiskelija oppii perusteet C++-ohjelmointikielestä ja sen käyttökohteista. Asioiden ymmärtämistä helpotetaan runsaiden ja käytännönläheisten esimerkkien avulla.
 • Projektitoiminnan perusteet
  • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida pienimuotoisen projektin.

+ Moduuli 3 (20 ECTS)

Tutustut erilaisiin julkaisualustoihin ja kehität osaamistasi käyttäjäkokemuksen suunnittelussa.

 • Henkilökohtainen ura- ja opintovalmennus
  • Mentorien antamia tehtäviä ja opintojen edistymisen seuranta
 • Match-työkalu ja työnhakuvalmennus
  • Itselle sopivien työnantajien kartoittaminen, CV-työpaja, työnhakumentorointi
 • Hyötypelien perusteet
  • Opiskelija oppii, mitä hyötypelit ovat ja ymmärtää hyötypelien merkityksen omalla alallaan. Opiskelija tuntee pelien kehitysprosessin ja osaa toimia tuotteen omistajan roolissa hyötypelin kehitysprojektissa. Opiskelija ymmärtää teknologianäkökulman ja tietää erilaisia innovointi- ja ideointimenetelmiä sekä osaa hyödyntää valitsemaansa menetelmää peli-ideoinnissa. Opiskelija osaa selvittää omaan peli-ideaansa liittyvää tutkimus- ja markkinatietoa.
 • Cloud Services
  • Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet tietoverkoista.
 • Datacenter and backoffice
  • Opiskelija oppii hallinnoimaan ja ylläpitämään palvelinympäristöä.
 • Pelifysiikka
  • Opiskelijat perehtyvät tarkemmin pelimekaniikkaan liittyviin ongelmiin ja haasteisiin. Oppisisältö rakennetaan oppilaiden omia peliprojekteja tukevaksi. Käytännön sisältö muodostuu näiden pelien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää fysiikan lakien ja ilmiöiden peruskaavoja sekä osaa soveltaa fysiikkaa rakentaessaan pelejä.
 • SQL-kieli
  • Opiskelija tuntee relaatiotietokantojen periaatteet, osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tietokannan, osaa käyttää relaatiotietokantaohjelmistoa sekä valmista tietokantaa SQL-kyselykielellä.

+ Lopetusjakso

Koulutusohjelman lopussa arvioit osaamistasi ja saat ohjausta jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisessä. Tavoite on, että palautat viimeiset tehtävät ja projektit viimeistään 20.6.2019, jos olet aloittanut syksyllä 2018.

 • Valintakoevalmennus
  • Opiskelija saa henkilökohtaista valmennusta Kajaanin Ammattikorkeakoulun pääsykoehaastatteluun ja osallistuu harjoitushaastatteluun.
 • Yritysprojektityön palauttaminen
  • Opiskelija palauttaa raportin pelianalyyseistä.
 • Henkilökohtaisen ura- ja opintovalmennuksen päättäminen
  • Loppukeskustelu mentorin kanssa ja opintojen edistymisen seuranta

+ Kurssi päättyy

Viimeistään nyt saat todistuksen vuoden opinnoista pelikehitys- ja ohjelmointialalta. Paljon onnea!

 

Ilmoittautuminen on avattu

Code Planetin laadun takaa Valmennuskeskuksen yli 40 vuoden kokemus. Koulutus alkaa syksyllä 2019, ilmoittaudu mukaan jo tänään!